Luottamusta ja Osaamista

Herrat kaltereitten takana – untako

Olen saanut vahvistetun tiedon jo muutamista pankeista, joka koskee heidän vakuusmassaansa. Toisin sanoen parhaillaan on meneillään toisinto kahdenkymmenen viiden vuoden takaa. Pankit laskevat taseensa kestävyyttä ja suunnittelevat prosenttiosuuksia, koskien häviäjiä ja voittajia. Mikäli olet kiinnostunut asiasta enemmän lukaise edellinen kirjoitukseni aiheesta otsakkeella ”eikö vieläkään mene perille”.

Siis aiheeseen, jota tuo otsake koskee. Herrat kaltereitten takana ovat yksilöitä, jotka eivät normaalissa järjestyksessä olisi keskuudessamme vaan olisivat kärsimässä vankeustuomiotaan. Tietty osa heistä, eikä niin pienikään piiri, istuisi elinkautistaan jossain paikallisessa ”vastaanottokeskuksessa”. Syy miksi eivät ole kärsimässä tuomiotaan johtuu vain ja ainoastaan siitä, että ovat toistensa takuumiehinä. Kaikki suojelevat toinen toistaan.

Kaikki ihmettelevät miksi presidentti Donald Trumpia niin kovasti nyt parjataan. Presidentti Vladimir Putin on unohtunut jo takaoikealle hyvän aikaa sitten. Syy Trumpin haukkumiseen on hyvin yksinkertainen. Se on aito pelko ja huoli. Tämä koskee sitä mahdollisuutta, että puikoissa on nyt sellainen mies, joka katkaisee tämän toistensa suojelun ketjun. Ketju, joka sitoo niin kansallisella kuin myös kansainvälisellä tasolla voi mennä poikki vaikka jo tänään.

Voimmekin kysyä näiltä meidän korkea-arvoisilta eliitin edustajilta ”pelottaako, meitä ei pelota”.

Seuraavassa pureudumme siihen logiikkaan, joka laittaa ketjun katkettua suomalaiset eliitti rikolliset kaltereitten taakse… kunhan vaan ketju on poikki.

Kansainvälinen rikosoikeus – taustaa

Kansainvälinen rikosoikeus ja siihen kuuluva universaaliperiaate mahdollistaa sen, että esimerkiksi suomalaisen uhrin asia voidaan käsitellä vaikkapa Yhdysvalloissa, jos paikallinen oikeusjärjestelmä ei halua, osaa tai kykene käsittelemään juttua yleisten kansainvälisten ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien puitteissa. Tällaisia olisivat lainmukainen ja reilu jutun käsittely sekä tehokkaat oikeusvoimakeinot. Allekirjoittanut on jo tähän mennessä onnistunut löytämään Yhdysvalloista ja Euroopasta asianajotoimistoja, jotka olisivat olleet halukkaita haastamaan Suomen hallinnon sekä yksityiset henkilöt oikeuteen universaaliperiaatteen pohjalta omissa maissaan. Toistaiseksi ongelmaksi on muodostunut rahoitus. Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tilanteet muuttumassa, joten työ jatkuu. Korostan vielä sitä, että kyseiset asianajotoimistot hyväksyivät argumentointini, koskien rikoksia ihmisyyttä vastaan ja kiduttamista.

On myös huomattava sellainen seikka, että tietyissä valtioissa jokin asia saattaa olla sallittu rikoslain ja harjoitetun politiikan mukaan, mutta kansainvälisen oikeuden soveltamisen alaan ei kyseinen teko ”uppoa”.

Täytyy myös muistaa se, etteivät vanhentumissäännöt koske tässä esityksessä mainittuja rikoksia ja syytteeseen voidaan asettaa kuka tahansa riippumatta asemastaan. Toisin sanoen esimerkiksi presidentin virka ei olisi este haasteelle.

Nojaan tässä aineistoon, jonka olen laatinut maaliskuussa 2004 otsakkeella JOUKKOTUHONTARIKOS JA RIKOKSET IHMISYYTTÄ VASTAAN, Tutkielma Suomen tilanteesta pankkikriisin valossa. Nojaamme tässä kirjoituksessa Kansainvälisen Rikostuomioistuimen (ICC) Rooman sopimuksen (SopS 56/2002) sekä joihinkin muihin kansainvälisiin sopimuksiin, koskien esimerkiksi kidutusta.

Relevantit kansainväliset sopimukset

Suomi on ratifioinut useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Niitä on ratifioitu merkittävässä määrin juuri ennen nk. pankkikriisin puhkeamista. Näistä merkittävimpinä voisi mainita seuraavat:

 1. Yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi (YK); SopS 4- 5/60 – 9.12.1948
 2. Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sen myöhemmin laaditut lisäpöytäkirjat 1-8 (EN, Euroopan ihmisoikeussopimus); SopS 18-19/90 – 4.11.1950
 3. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä koskeva kansainvälinen yleissopimus (YK); SopS 6/76 – 16.12.1966
 4. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä siihen liittyvä ensimmäinen valinnainen pöytäkirja (YK); SopS 7-8/76 – 16.12.1966
 5. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (YK); SopS 59-60/89 – 10.12.1984
 6. Eurooppalainen yleissopimus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (EN); SopS 16-17/91 – 26.11.1987
 7. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen toinen valinnainen pöytäkirja (YK); SopS 48-49/91 – 15.12.1989
 8. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 lisäpöytäkirja (EN); SopS 86-86/1998 – 11.05.1994
 9. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity; Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2391 (XXIII) of 26 November 1968 entry into force 11 November 1970, in accordance with article VIII

Ohessa mainittujen sopimusten lisäksi tulee ottaa esiin YK:n julkaisema Universal Declaration of Human Rights eli Ihmisoikeuksien kansainvälinen julistus vuodelta 1948. Vaikkakin kyseinen julistus ei ole suoraan oikeudellisesti sitova on sen vaikutus keskeinen tämän päivän ihmisoikeusasioissa.

Rooman sopimuksen keskeiset elementit

ICC:tä koskeva kansainvälinen sopimus on käännetty suomeksi perusosaltaan, mutta rikosten tunnusmerkistöt on jätetty kääntämättä.

Rikokset ihmisyyttä vastaan (art. 7 SopS 56/2002) tarkoittaa;

 1. a) murha;
 2. b) tuhoaminen;
 3. c) orjuus;
 4. e) vangitseminen tai muu vakava fyysisen vapauden riisto kansainvälisen oikeuden perustavaa laatua olevien määräysten vastaisesti;
 5. f) kidutus;
 6. g) tai muu yhtä törkeä seksuaalisen väkivallan muoto;
 7. h) tunnistettavissa olevaan ryhmään tai yhteisöön kohdistuva vaino poliittisen mielipiteen, rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin tai uskonnon perusteella tai sukupuolen perusteella, niin kuin tämä käsite on määritelty 3 kappaleessa, tai muilla perusteilla, jotka yleisesti katsotaan kielletyiksi kansainvälisen oikeuden nojalla, muun tässä kappaleessa tarkoitetun teon tai tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvan rikoksen yhteydessä;
 8. k) muut saman laatuiset epäinhimilliset teot, joilla tahallisesti aiheutetaan suurta kärsimystä tai vaikea ruumiillinen vamma tai vahingoitetaan vakavasti henkistä tai fyysistä terveyttä.

Rikoksiin ihmisyyttä vastaan liittyy mielenkiintoisia määritelmiä seuraavasti:

 1. a) ”siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys” tarkoittaa 1 kappaleessa tarkoitettujen tekojentoistuvaa kohdistamista siviiliväestöön sellaisen valtion tai järjestön politiikan mukaisesti, jonka tarkoituksena on kyseisen hyökkäyksen toteuttaminen, tai tämän politiikan edistämiseksi;
 2. b) ”tuhoamiseen” sisältyy sellaisten elinehtojen tahallinen asettaminen, muun muassa ruoan ja lääkkeiden saannin estäminen, joiden tarkoituksena on väestönosan hävittäminen;
 3. c) ”orjuus” tarkoittaa jonkin omistusoikeuteen liittyvän tai kaikkien siihen liittyvien valtaoikeuksien kohdistamista henkilöön, ja siihen sisältyy tällaisten valtaoikeuksien käyttäminen ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan yhteydessä;
 4. e) ”kidutus” tarkoittaa tahallista voimakkaan fyysisen tai henkisen tuskan tai kärsimyksen aiheuttamista syytetyn vankina tai valvonnan alaisena olevalle henkilölle. Kidutukseksi ei kuitenkaan katsota pelkästään lakiin perustuvasta rangaistuksesta tavanomaisesti aiheutuvaa tuskaa tai kärsimystä;
 5. g) ”vaino” tarkoittaa perusoikeuksien tahallista ja törkeää epäämistä kansainvälisen oikeuden vastaisesti ryhmän tai yhteisön ominaisuuksien vuoksi;
 6. h) ”rotuerottelu” tarkoittaa 1 kappaleessa tarkoitettuja tekoja vastaavia epäinhimillisiä tekoja, joita yksi rodullinen ryhmä kohdistaa toiseen rodulliseen ryhmään tai ryhmiin, vakiintuneeseen järjestelmälliseen syrjintään ja alistamiseen perustuvan hallintojärjestelmän puitteissa, ja joiden tarkoituksena on kyseisen hallintojärjestelmän ylläpito.

Rikosten vanhentumisesta (art. 29 SopS 56/2002) on todettu siten, että vanhentumisajat eivät koske tuomioistuimen (ICC) toimivaltaan kuuluvia rikoksia. Tästä tietenkin on johdettavissa se, että kyseiset rikokset mielletään törkeimmiksi rikoksiksi maailman tasolla.

Ei liene ihme, että kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisasiakirjassa on todettu, että tiedostavat, että sellaiset törkeät rikokset vaarantavat maailman rauhan, turvallisuuden ja hyvinvoinnin; toteavat, että vakavimmista rikoksista, jotka koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä, tulee rangaista ja tehokas syytteen ajaminen niiden osalta tulee varmistaa ryhtymällä kansallisiin toimenpiteisiin ja edistämällä kansainvälistä yhteistyötä; ovat päättäneet varmistaa, että näihin rikoksiin syyllistyneet henkilöt eivät välty rangaistukselta, ja siten vaikuttaa näiden rikosten ehkäisemiseen; palauttavat mieleen, että jokainen valtio on velvollinen käyttämään rikosoikeudellista toimivaltaansa kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneisiin henkilöihin.

Rikoksiin syyllistyminen toteutuu (art. 25 56/2002) kun seuraavia asioita voidaan todeta: 

 1. Tuomioistuimen toimivalta ulottuu luonnollisiin henkilöihin tämän perussäännön mukaisesti.
 2. Henkilö, joka tekee tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvan rikoksen, on siitä henkilökohtaisesti vastuussa ja hänelle voidaan määrätä rangaistus tämän perussäännön mukaisesti.
 3. Tämän perussäännön mukaisesti henkilö on vastuussa tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvasta rikoksesta ja hänelle voidaan määrätä siitä rangaistus, jos kyseinen henkilö:
 4. a) tekee rikoksen yksin tai yhdessä toisen kanssa tai toisen henkilön välityksellä riippumatta siitä, onko toinen henkilö rikosoikeudellisessa vastuussa;
 5. b) käskee, kehottaa tai suostuttelee tekemään sellaisen rikoksen, ja rikos tosiasiassa täytetään tai sitä yritetään;
 6. c) rikoksen täytäntöönpanon helpottamiseksi auttaa tai avustaa sellaisen rikoksen tekemisessä tai rikoksen yrityksessä, mukaan luettuna keinojen tarjoaminen rikoksen tekemiseen;
 7. d) jollakin muulla tavalla myötävaikuttaa sellaisen rikoksen täyttymiseen tai sen yritykseen, sellaisen henkilöryhmän toimesta, joka toimii yhteisen päämäärän hyväksi. Tällaisen myötävaikuttamisen tulee olla tahallista ja:
 8. i) sen tarkoituksena tulee olla joko ryhmän rikollisen toiminnan tai rikollisen päämäärän edistäminen, kun sellaiseen toimintaan tai päämäärään liittyy tuomioistuimen toimivaltaan kuuluva rikos; tai
 9. ii) myötävaikuttajan tulee olla tietoinen ryhmän aikomuksesta tehdä rikos;
 10. e) joukkotuhonnan osalta yllyttää välittömästi ja julkisesti muita joukkotuhontaan;
 11. f) yrittää tehdä rikoksen ryhtymällä toimenpiteisiin, jotka olennaisella tavalla aloittavat sen täytäntöönpanon, mutta rikos jää täyttymättä henkilön tarkoitusperistä riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Sellaiselle henkilölle, joka luopuu rikoksen yrityksestä tai muutoin estää rikoksen täyttymisen, ei määrätä rangaistusta rikoksen yrityksestä tämän perussäännön nojalla, jos kyseinen henkilö täysin ja vapaaehtoisesti on luopunut rikollisesta päämäärästä.
 12. Tämän perussäännön henkilökohtaista rikosoikeudellista vastuuta koskevat määräykset eivät vaikuta vastuuseen, joka valtioilla on kansainvälisen oikeuden nojalla.

Virallisen aseman immuniteettisuoja ei päde näihin rikoksiin (art. 4 SopS 5-6/1960 ja art.

27 SopS 56/2002). Näiden säädösten mukaan syyllisiä ovat seuraavasti:

Joukkotuhontaan tai johonkin 3 artiklan mainittuihin muihin rikoksiin syyllistyneet henkilöt on rangaistava siitä riippumatta, ovatko he perustuslain mukaisesti hallitusvastuussa olevia henkilöitä (gouvernants), virkamiehiä taikka yksityisiä henkilöitä.

 1. Tätä perussääntöä sovelletaan samalla tavalla kaikkiin henkilöihin heidän virallisesta asemastaan riippumatta. Erityisesti, virallinen asema valtion tai hallituksen päämiehenä, hallituksen tai parlamentin jäsenenä, valittuna edustajana tai valtion virkamiehenä ei missään tapauksessa vapauta henkilöä tämän perussäännön mukaisesta rikosoikeudellisesta vastuusta, eikä se sellaisenaan ole peruste rangaistuksen lieventämiselle.
 2. Valtionsisäisen tai kansainvälisen oikeuden koskemattomuutta koskevat tai erityiset oikeudenkäyntiä koskevat säännöt, jotka voivat liittyä henkilön viralliseen asemaan, eivät estä tuomioistuinta käyttämästä toimivaltaansa sellaisen henkilön suhteen.

Soveltuvat rikokset pankkikriisiin, tulevaan romahdukseen ja nykymenoon

Jokaiseen syytettyyn tekoon tulee kyetä näyttämään toteen kaksi teonkuvauksessa määriteltyä elementtiä. Näistä yleinen on ”siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys” , joka tarkoittaa (1 kappaleessa tarkoitettujen) tekojen toistuvaa kohdistamista siviiliväestöön sellaisen valtion tai järjestön politiikan mukaisesti, jonka tarkoituksena on kyseisen hyökkäyksen toteuttaminen, tai tämän politiikan edistämiseksi.

Edellä kerrotulla hyökkäyksellä ei tarkoiteta sotilaallista hyökkäystä vaan valtion harjoittama politiikka riittää teonkuvaukseen. Tämä voidaan todentaa edellisessä kirjoituksessani kertomalla salaisella sopimuksella. Siinä on määritelty kohde eli kansanryhmä sekä politiikka. Kun tähän lisätään rikosoikeuden ja ulosottolain uudistaminen ”laillisena” politiikkana voidaan hyökkäys valtion ja pankkien taholta katsoa perustelluksi. Lisäksi maamme eliittiä ei helpota yhtään sekään, jos EY/EU ja euro liittymissopimuksiin voidaan todentaa maan- ja valtiopetokset. Kansainvälisen eliitin ajama agenda ei myöskään toteen näytettynä vähennä heidän tuomioitaan. Toisin sanoen valtion harjoittama politiikka kohdentuen tiettyyn ryhmään on helppo todentaa.

Article 7 (1) (a) Crime against humanity of murder: Murhan osalta viittaan itsemurha ja kuolematilastojen piikkiin pankkikriisin aikana. Terveyttä koskevat viralliset tutkimukset toimivat hyvänä näyttöaineistona. Rooman sopimus ei vaadi miljoonien ihmisten lahtaamista vaan riittää se, että kuolemat tapahtuivat osana valtion harjoittamaa politiikkaa ja voidaan liittää edellä kerrottuihin tapahtumiin. Ohjeosiossa myös korostetaan myös sitä, että sana tappaa (killed) voidaan korvata teolla aiheutti kuoleman (caused death).

Article 7 (1) (b) Crime against humanity of extermination: Tuhoaminen ei jälleen tarkoita ampumista tai räjäyttelyä. Menetelmä tappaa (killed) voidaan korvata teolla aiheutti kuoleman (caused death) ja lisäksi teko voidaan toteuttaa suoraan tai epäsuoraan (different methods of killing, either directly or indirectly). Lisä ohjeena voidaan tuhoaminen suorittaa kykenemättömyydellä saada ruokaa tai esimerkiksi lääkkeitä tahi hoitoa (could include the deprivation of access to food and medicine). Tässä yhteydessä esimerkiksi lainsäädännön kohdalla nousee monia kysymysmerkkejä. Lainsäätäjä on keskeisessä asemassa kun arvostellaan syyllisyyttä ja syyttömyyttä. Meidän tulee muistaa aiemmasta esityksestäni lause ’vaikka teko olisinkin kansallisen lainsäädännön mukaan sallittua’. Viittaa tässä rikoslain uudistamiseen, ulosottolain muuttamiseen, salaiseen sopimukseen, eduskunnan osoittamiin varoihin (rahoihin) suorittaa tuhoaminen.

Tuhontarikoksessa pitää olla mukana massa aspekti. Tämäkin täyttyy Suomessa.

Vaikkakin kansainvälisen tulkinnan mukaan joukkotuhonta sopimusta ei sinänsä voitane suoraan soveltaa Suomen tapahtumiin saadaan siitä osiosta muutamia ohjeita meillekin. Kun aiheutetaan populaatiossa suurta tuskaa (vrt. viralliset tutkimukset) osana valtion harjoittamaa politiikkaa niin nämä soveltuvat myös suoraan näyttöaineistoksi kansainvälisen rikosoikeuden mukaisesti (mental harm to one or more persons This conduct may include, but is not necessarily restricted to, acts of torture, rape, sexual violence or inhuman or degrading treatment). Valtion harjoittama politiikka sisälsi tahallaan järjestetyn laman ja siitä seuranneen tuhon. Ihmisiltä vietiin kodit ja osittain laittomasti tuomittiin vankeuteen. Nämä ovat myös näyttöaineistoa (The term “conditions of life” may include, but is not necessarily restricted to, deliberate deprivation of resources indispensable for survival, such as food or medical services, or systematic expulsion from homes).

Article 7 (1) (c) Crime against humanity of enslavement: Orjuuttaminen modernilla tavalla tehdään nimenomaan taloudellisilla keinoilla. Katsottaessa edellä määritelmää ”orjuus”, niin se tarkoittaa jonkin omistusoikeuteen liittyvän tai kaikkien siihen liittyvien valtaoikeuksien kohdistamista henkilöön. Tämä liittyy suoraan salaiseen sopimukseen ja sen määritelmiin. Aiheutetaan lama ja sitten anastetaan uhrien omaisuus.

Article 7 (1) (e) Crime against humanity of imprisonment or other severe deprivation of physical liberty: Vankeustuomiot langetettuna tietoisena 6.5.1992 toteutuneen oikeuspoliittisen seminaarin määräyksestä. Salainen sopimus (10/1993), jossa mahdollistettiin omaisuuden anastaminen oli kahden osapuolen yksituumainen hyökkäys kolmatta eli kansalaisia (velallisia) kohtaan. Lainsäädäntö valmisteltiin etuajassa palvelemaan jälkiselvittelyjä ja laillistamaan kahden osapuolen suunnittelema ja harjoittama poliittinen hyökkäys.

Article 7 (1) (f) Crime against humanity of torture: Kiduttaminen ja epäinhimillinen kohtelu ja erityisesti sen jäljet näkyvät tutkimusten tulokissa. Itsemurhat, sairastumiset yms. asiat todentavat tämän. Mielenkiintoinen lisäohje rikoksen tunnusmerkistöön on se, että ei tarvitse näyttää toteen mitään selkeää syytä kiduttamiseen (It is understood that no specific purpose need be proved for this crime). Kiduttamiseen riittää näyttö esimerkiksi henkiseen tuskaan ja siihen vastaavaan tilaan. Myös ”hiljaa hyväksyy” ko. toiminnan on määritelty kansainvälisessä sopimuksessa.

Article 7 (1) (h) Crime against humanity of persecution: Vainon osalta aiemmin esitetty määritelmä kuvaa parhaiten nimenomaan lainsäädäntöä käyttämällä ja virkakoneistoa hyödyntämällä kyseisen rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen; ”vaino” tarkoittaa perusoikeuksien tahallista ja törkeää epäämistä kansainvälisen oikeuden vastaisesti ryhmän tai yhteisön ominaisuuksien vuoksi. 

Keskeisessä asemassa vainoamisessa on lainsäätäjä. Esimerkkeinä toimii ulosottolaki, laki luottotietojen käsittelystä jne. Poliisin, tuomioistuinten ja syyttäjän toiminta pankinjohtajien ohella soveltuu näytöksi. Lisäksi voidaan kysyä oliko presidentti Tarja Halosen kieltäytyminen luovuttaa presidentti Koiviston todistusaineisto (maaliskuu ja toukokuu 1992) uhreille osa tätä vainoamista.

Article 7 (1) (k) Crime against humanity of other inhumane acts: Epäinhimilliset toimet on suurta kärsimystä, vakavia vammoja kehoon tai mieleen tai terveyteen (The perpetrator inflicted great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health, by means of an inhumane act). Kuten aiemmin mainittiin mm. terveystutkimukset antanevat tähänkin kohtaan vastauksen. Teon kuvauksiin liittyy olennaisesti teon (act) luonne ja voima (It is understood that “character” refers to the nature and gravity of the act).

Loppupäätelmiä

ME KANSA ajaa nimenomaan näitä asioita. Me emme voi antaa toistuvasti anteeksi poliitikkojen ja heidän partnereidensa rikoksia. Nyt on tilinteon aika.

ME KANSA neuvottelee edelleen useitten tahojen kanssa mahdollisuudesta siirtää suomalaisten uhrien juttuja käsiteltäväksi universaaliperiaatteella toiseen maahan. Muutokset maailmalla ovat lupaavia. Presidentit Putin ja Trump edustavat meille näitä mahdollisuuksia. Tulokset ovat hitaita osittain vähäisten varojen vuoksi.

ME KANSA kansanliikkeellä on osaamista ja kykyä laitta asiat kuntoon. Prosessi tulee olemaan kaksivaiheinen, ensin siivotaan ja sitten kehitetään, muutetaan ja rakennetaan koko kansa ja valtion ala mielessä.

Copyright Jukka Davidsson 2017

13 Comments

 1. Joku Toinen Joku Toinen
  1.2.2017    

  Näinhän se on Suomessa aina ollut, herrat ovat herroja, ja heillä on yksi yhteinen vihollinen: kansa. Aiemmin, noin vuoteen 1970 saakka Suomessakin oli vielä vasemmisto joka edes jossakin määrin ajoi köyhän kansan asiaa. Nykyään myös vasemmistoksi itseään nimittävät poliitikot ovat herroja ja herrojen puolella, vaikka nämä olisivatkin äärioikeistoa (RKP).

 2. 3.2.2017    

  Olen vedonnut tuohon kansainväliseen ”sopimukseen” Porin käräjäoikeudessa ja Vaasan hovioikeudessa jo vuosia sitten; molemmat

  SIVUUTTIVAT sen kylmästi !

  Jopa Euroopan ”ihmisoikeustuomioistuin” ( EIT 24221/06 Leibo versus Suomi ) seulontapäätöksessään 27.3. 2008 SIVUUTTI tuon pykälän Suomen osalta EOA päätöksen 876/2/05 kaltaisessa asiassa.

  Eoa päätös ja Porin poliisille 8.9. 2005 tekemäni rikosilmoitus todistavat, ettei Suomi NOUDATA tuota pykälää ensinkään !

  Myös Suomen ”perustislaki” muokattiin VALTIOPETOKSELLA sellaiseksi ettei asiaa Kansainväliseen rikostuomioistuimeen ole ( PL 118 §).

  Olen Liisa Mariaporille toimittanut TODISTEET tästä Suomen toiminnasta; mm. JULKINEN keskusteluni Tuija Braxin kassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONNASTA !

  He 55/2007 esiteltiin tahallaan kansanedustajille väärillä asikairjoilla ja 2008 Brax allekirjoitti ”sopimuksen” Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa:

  Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomakis Suomea kosevissa yksittäistapauksissa.”

  Sekä kansanedustajille, että ”kansainväliselle” VALEHDELTIIN: ”Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoskia.

  PL 118 § TODISTAA tämän valheeksi ja PETOKSEKSI !

  Niimpä Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9.12. 2005 jättämäni SYYTEILMOITUS on ”esitutkinnassa” ikuisesti; ellei Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTAA pureta !

  Suomessa siis on 10 vuotta harrastettu LAINSÄÄDÄNTÖPETOKSIA; jotta kansalaisten ihmisoikeudet ja KANSALLISOMAISUUS on voitu VARASTAA !

  Olen koska tahansa valmis TODISTAMAN asioista Valtakunnanoikeudessa tekemäni SYYTEILMOITUKSEN mukaisesti !

  Olisi hyvä että Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTA Suomen osalta tulisi JULKISEKSI; vaikka lahjontasopimus onkin julistettu SALAISEKSI ?

  Minä julistaudun Suomen ”perustuslain” 118 §:n mukaiseksi IHMISOIKEUETTOMAKSI Suomen kansalaiseksi; ei kai se ole ”vihapuhetta” ?

 3. Timo Takala Timo Takala
  3.2.2017    

  Kiitos jukalle hienosta työstä! Suosittelen kirjaa jumalan armon viha kertoo suomessa nälänhädistä 1600 luvusta tähän päivään! HERRAT ovat aina tapattaneet omaa kansaansa nälkää ym vaikka ruokaa olisi kuinka ollut haluttu saada hinta korkeammaksi, koska tulee lopullinen muutos ja aatun kaltainen johtaja ja laittaa kansainvälisen juutalaisen parasiitin pois vetemästä välistä jotka eivät kaiken lisäksi tuota ollenkaan mitään vaan rosvoavat välistä, niinkuin nämä muurareiden toistensa nimitykset suojatyöpaikkoihin!!

  Lisäksi Valkoinen talo on ottanut silmätikukseen Yhdysvaltojen keskuspankin (Fed), jota johtaa juutalainen Janet Yellen. Trumpin hallinnon mukaan Fed ei aja Amerikan kansantalouden vaan ulkomaisten pankkien etua, minkä vuoksi laitoksen toiminta otetaan nyt erityistarkkailuun.

  Kansalaisaktivistit ovat kampanjoineet Fediä vastaan vuosikymmeniä, sillä pankin tiedetään manipuloivan maailmantaloutta yksityisen finanssieliitin hyväksi. Fed perustettiin 1913 juutalaispankkiiri Paul Warburgin johdolla.

  Koronkiskojat ovat aina vannoneet keskuspankin ”riippumattomuuden” nimiin. Käytännössä ”riippumattomuus” tarkoittaa sitä, että poliitikot eivät saa puuttua keskuspankin toimintaan, vaikka pankki onkin virallisesti ”julkinen instituutio”. Tämä on tehnyt pankkiireista paljon vaikutusvaltaisempia kuin ”demokraattisesti” valituista poliitikoista.

  ”EKP:n toiminnassa olisi ainekset kansainväliseen korruptioskandaaliin, mutta eurooppalainen valtamedia on pyrkinyt luonnollisesti piilottelemaan ilmiötä.

  Suurista tiedotusvälineistä vain Wall Street Journalin (WSJ) kaltaiset erikoisjulkaisut ovat kirjoittaneet siitä, kuinka EKP syytää EU-veronmaksajien rahaa yksityisten suuryritysten sisäpiirille. Tavalliset äänestäjät ja veronmaksajat eivät ole kuulleetkaan aiheesta.

  Sen sijaan, että EKP pyrkisi ratkaisemaan Italian rahoituskriisin, alkoi se kesäkuussa lahjoittaa kaikessa hiljaisuudessa rahaa Euroopan muutamille suurimmille yrityksille. Rahaa on luovutettu myös monikansallisten jättien eurooppalaisille tytäryhtiöille.

  WSJ:n mukaan EKP on rahoittanut yrityksiä suoraan ostamalla niiltä velkakirjoja riihikuivaa keskuspankkirahaa vastaan. Kuten olemme kirjoittaneet, EKP on käytännössä yksityisten suurpankkien lobbausjärjestö.

  Toisin sanoen EU:n veronmaksajat pakotetaan tietämättään lahjoittamaan rahaa yksityisten pankkien ja suuryritysten sisäpiirille.”

  Oikeusasiamiehen täytyy selvittää, onko rikollisessa Goldman Sachs –pankissa kannuksensa ansainnut ja nykyään EKP:ta johtava Mario Draghi käyttänyt asemaansa törkeästi hyväkseen vuotamalla tietoa markkinoiden tulevaisuudesta eliittipankkiireille.

  O’Reilly tulee Wolf Streetin mukaan paneutumaan erityisesti Draghin rooliin G30-järjestössä, jossa ovat edustettuna pahamaineisimmat kansainväliset pankit aina Goldman Sachsista ja Crédit Suissesta lähtien.

  Rockefeller-säätiö perusti G30-järjestön 1970-luvun lopussa, jotta globalistipankkiireilla olisi yhteinen alusta, jossa rahasta voisi keskustella salaisesti ilman lainvalvojien ja demokraattisten instituutioiden väliintuloa.

  Nykyään G30:n hallituksen puheenjohtaja on – yllätys, yllätys – Israelin keskuspankin entinen johtaja ja JPMorgan Chase Internationalin johtaja, juutalainen Jacob Frenkel. EU:n oikeusasiamiehen on selvitettävä, onko Goldman-Draghi luovuttanut sisäpiiritietoja juutalaisen Frenkelin järjestölle eurooppalaisten veronmaksajien etujen vastaisesti.

  Toisin sanoen EKP luovuttaa rehellisten ihmisten rahaa kiertoteitse eliittipankkiirien sisäpiirille. Kyse on lopulta törkeästä kavalluksesta, jota johtaa koko EU:n voimakkain poliittinen elin – Euroopan keskuspankki.

  Wolf Street kirjoittaa, että EKP:n korruptio on erityisen vaarallista siksi, että pankki on käyttänyt kasvavaa vaikutusvaltaansa hyväkseen kiristäessään unionin jäsenvaltioita pysymään EU:ssa. Rikollisesta pankista on tullut Euroopan voimakkain tyranni.

  EKP esitti Italialle hiljattain uhkavaatimuksen, joka oli osoitettu itse asiassa kaikille EU-maille, jotka harkitsevat Brexitistä rohkaistuneina unionista tai edes eurovaluutasta eroamista.

  Draghin mukaan eurosta luopuvat valtiot joutuvat maksamaan EKP-velkansa kokonaisuudessaan – helpotuksia ei ole luvassa edes pahimmille velkakriisivaltioille.

  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Espanjan, Kreikan, Irlannin ja Italian kaltaiset kriisimaat eivät saa erota eurosta, vaikka kansa niin äänestäisikin. EKP:n lunnasvaatimus on liian raskas. Goldman-Draghin mukaan kriisimaiden euroero olisi käytännössä sodanjulistus unionia vastaan.

  EKP on nyt siis täysiverinen mafiajärjestö, joka esittää velallisille verisiä uhkauksia ja lahjoittaa rehellisten työntekijöiden rahat rikolliselle sisäpiirille

  NYT YLITÖITÄ PAINAMAAN DUUNARIN JA VÄHINTÄÄN SITÄ 12H TUNNIN PÄIVÄÄ SAADAAN HERRAN KANSA RAHASÄKIT TÄYTEEN!!

 4. Talmud Talmud
  4.2.2017    

  https://fi.wikipedia.org/wiki/50_Cent

  50 Cent, oikealta nimeltään Curtis James Jackson III

  Tyhmä neekeri kolmonen eikoskaan tule saavuttamaan suurta länsimaista akustiikkaa ja ymmärrystä!! Kiinalaiset ja valkoihoiset tekevät kaunista musiikkia joka kertoo luovuudesta ja lahjakkuudesta!! Monien tavoin voisin laittaa lahjakkaimat viulun, kanteleen ym muun soittajat valkoiseen kulttuuriin! Ja kaikille joille kiinalainen kulttuuri ei väkivaltainen on tuntematon ovat mahtavia soittajia!!

 5. Talmud Talmud
  4.2.2017    

  anteeksi väärä musiikki, tuo oli neekeri musiikkia joka ei vaadi mitään taitoa!!

  Beautiful Chinese music Instrument Endlesslove 10 different songs

  https://www.youtube.com/watch?v=VoNai5i0qOI

 6. Talmud Talmud
  4.2.2017    

  Äärimmäisen kaunista musiikkia joka tulee synnyin sijoiltamme!! Me emme koskaan tulleet afrikasta vaan vaan idästä joka vähänkin viitsii tutkia historiaa!! Emme Ole millään lailla näille apinoille sukua jota tänne yritetään tuoda!! OLISITTE suomalaiset ylpeitä teidän esi isitänne ilman ruotsalaista painostusta! Hurrit ovat paskaa ja aina ovat olleet!!! Suomalaiset vallottaisivat ruotsin parissa kuukaudessa ilman hurrien aivopesua! Ja joka kuuluukin suomelle!! Neekerit ja mulatit vittuun ja ruotsi suomelle! Norja on aina ollut ihan ok valtio!!

  http://sfnet.tiede.historia.narkive.com/Y0k02eu1/suomi-muinainen-kuningaskunta

  Totuus Suomen historiasta ja esihistoriasta saattaa nimittäin olla taruakin
  ihmeellisempi. Vanhin Suomea ja suomalaisia koskeva tieto on kreikkalaiselta
  Pythealta 330-luvulta eKr. Hän purjehti Britanniasta kuusi päivämatkaa
  pohjoiseen ja tuli Thuleen – siis jonnekin Pohjois-Norjan rannikolla. Siellä
  oli ihmisiä, jotka puivat viljansa pienessä huoneessa, riihessä..
  riihipuinti on monien etnologien mielestä itämerensuomalainen ikivanha tapa.
  Siis: kainulaisia eli kveenejä oli Pohjois- ja ehkä Keski-Norjassa jo
  300-luvulla eKr. Germanisti Jorma Koivulehto sanoo Kainuu-nimen olevan laina
  germaanin gain-sanasta ja nimitys on lainautunut viimeistään varhaisella
  (0-200 jKr.) tai ehkä jo esiroomalaisella (500-0 eKr.) rautakaudella.
  Keski-Norjassa on niemi nimeltä Thulunes – Tuuliniemi. Thule-nimitys olisi
  siis suomalaista perua ja muisto ikiaikaisesta suomalaisasutuksesta
  Norjassa. Eniten tietoja suomalaisista on germaanisessa kirjallisuudessa.
  Vanhin tällainen lähde 600-luvulta, Widsith, luettelee kymmeniä
  00-500-lukujen kansainvaellusajan kansoja kuninkaineen. Luettelossa on
  hätkähdyttävä tieto: Caesare weold Graecum, ond Caelic Finnum eli ’keisari
  hallitsi kreikkalaisia ja caelic [äännemuoto Kalik-Kaleva] suomalaisia’.
  Akateemikko Kustaa Vilkuna arveli Kalikin hyvinkin voivan olla turmeltunut
  goottilaisen -ik-päätteen saanut muoto Kaleva-sanasta.
  Kalevanpoika -traditio on sekä suomalaisella että virolaisella alueella yli
  2000 vuotta vanha. Hannes Pukki osoitti jo 1941, että sana kalev – kaleva on
  jo kanta-Suomessa (1000-0 eKr.) merkinnyt – ja virossa edelleenkin –
  punaverkaa. Etymologian ovat hyväksyneet Aulis Oja 1969 Kalevalaseuran
  vuosikirjassa ja Matti Kuusi 1985 Kalevalalippaassa. Siis kalevanpojat =
  punaverkasenpojat = punaverkaiset pojat. Oja tekee rinnastuksen: Bysantin
  keisarin poikia sanottiin porfyrogennetoksiksi, eli purppurassa syntyneiksi.
  Vertauksen mukaan kalevanpojat olivat joko kuninkaallinen suku Suomessa ja
  Virossa tai ainakin mahtava ylimyssuku ja he elivät täällä jo 1000-0 eKr.
  Sana kuningas on joko germaaninen lainasana tai sana germaanienkin
  lainaamasta kielestä. Laina-ajaksi on esitetty pronssikautta (1500-500 eKr.)
  tai myöhäistä kivikautta (2000-1500 eKr.). Miksi lainata sanaa, jolle ei
  olisi käyttöä? Tämäkin viittaa siihen että kuninkaita – kalevanpoikia – on
  ollut Suomessa jo ennen ajanlaskumme alkua.

 7. Talmud Talmud
  4.2.2017    

  Voi helvetti nämä hieno helma hurrit olisi mahtavaa nähdä kun homo pojat kuolisivat!! Paska valtio joka pitää ottaa

 8. Unta valitettavasti Unta valitettavasti
  6.2.2017    

  Juutalaislehdistö yritti viikonloppuna synnyttää kohun siitä, että presidentti Donald Trumpin päästrategi Steve Bannon osallistui 10 vuotta sitten dokumenttihankkeeseen, jossa juutalaisia syytettiin pakkomonikulttuurisuudesta ja avoimien rajojen politiikasta.

  Israelilainen Haaretz esimerkiksi julkaisi aiheesta uutisen otsikolla ”Steve Bannon kutsui Amerikan juutalaisia jihadin ’mahdollistajiksi’”. Juutalaislehdistö on suhtautunut Bannoniin ristiriitaisesti, sillä Bannonin Breitbart-julkaisu on perinteisesti ollut erittäin sionistinen.

  Haaretz kirjoittaa, että Bannon osallistui 2007 dokumenttiprojektiin, joka kantoi nimeä ”Islamilainen Yhdysvallat”. Dokumenttia ei lopulta julkaistu koskaan. Bannon osallistui edellisellä vuosikymmenillä useisiin dokumenttihankkeisiin.

  Kohudokumentin teema oli tietysti Amerikan islamisaatio. Haaretz’n mukaan Bannon totesi filmillä, että ”Amerikan juutalaisyhteisö” on yksi pääsyyllisistä islamin leviämiseen ja ”jihadiin”.

  Filmin punainen lanka oli se, etteivät väkivaltaiset jihadistit ole suinkaan ainut ongelma lännen selviämisen kannalta. Amerikan perikadosta syytettiin juutalaisten ja jihadistien ohella tiedustelupalvelu CIA:ta, keskusrikospoliisi FBI:tä, kulttuurimarxistisia ”kansalaisoikeusjärjestöjä”, yliopistoja ja vasemmistoa.

  Juutalaisten rooli liberaalin maahanmuuttopolitiikan synnyssä on yksi tärkeimmistä maahanmuuttokriittistä liikettä jakavista kysymyksistä. Sionistit eivät yleensä tahdo myöntää, että Amerikan juutalaiset lobbasivat aggressiivisesti nykyisen pakolaiskriisin takana kummittelevien vuoden 1965 liberaalien maahanmuuttolakien puolesta.

 9. Talmud Talmud
  7.2.2017    

  http://blog.kauppalehti.fi/metrossanukkuja/miksi-suomessakin-vihataan-juutalaisia

  Kansanradiossa eräs nainen tuki maahanmuuttajia sanoen että Suomi ei olisi se sama Suomi tänä päivänä mikäli meillä ei olisi ollut sellaisia, heh, mamuja kuin juuri mainitsemasi Pauligit, Gutzeitit, Sinebrychoff, Ahlströmit, Schaumanit, Ehrnroothit jne.

  Nämä kaikki enhtroothit ja muut ovat sikoja vapaamuurareita!!

 10. Talmud Talmud
  7.2.2017    

  Samaa mieltä muiden kommentoijien kanssa!!!

  Tottahan tuo holokausti ym paska on!!

  https://www.youtube.com/watch?v=Vcd-yvudYSg

  Siinä trumpin ympäröimät ihmiset!! Eikö vittu mene jakeluun!!

 11. 14.2.2017    

  Olen archive.is / kimmoleaks.fi – sivutolle kerännyt JULKISET todisteet siittä, kuinka Suomessa ”eduskunta” VARASTAA pienyritysten omaisuutta, koska on saanut LAHJONTAA panki-vakuutuslaitoksilta !

  ”Laki 444/2012” oli räikein esimerkki kuinka eduksunta saatiin varastamaan 1,3 – 3 MILJARDIA euroa pankkien ja vakuutuslaitosten tukemiseen !

  Tällä teolla on suuri vaikutus tähän päivään; Suomen talous AINOANA euromaana ei ole lähtenyt nousuun koska pienyrityksitä Varastettiin INVESTSOINTIVARAT !

  Asian peittelemiseksi tehtiin VALTIOPETOS eli PL 118 § estämään poliisin esitutkinta näissä rikoksissa ! ( ja syyttäjän syyttäminen )

  Maa jossa kansalaisilla EI ole IHMISOIKEUKSIA ”perustuslain” ( PL 118 §) mukaan EI OLE DEMOKRATIA !

  • 5.9.2018    

   Täyttääkö PL 118 § ja laki 444/2012 yhdessä yritäjien kovan itsemurhatilaston valossa Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyoikeuden asiaan; vaikka Tuija Brax yrittikin 2008 lahjoa Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa” ?

   He 55/2007 on nimenomaan osoittautunut PL 118 §:n esitöiksi; ja siten tahalliseksi petokseksi / valtiopetokseksi 2008 tehdyn ”sopimuksen”. ( Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ) valossa.

   PL 118 § nimenomaan TODISTAA valheeksi sen mitä Suomi lupasi kansanedustajille ja Kanisnväliselle rikostuomioistuimelle sopimuksentekohetkellä: ”Suomi haluaa itsenäisemmin tutkia tällaisia vakavia rikoksia”.

   Pl 118 §:n ja 9.12. 2005 Valtakunnansyyttäjänvirastoon jättämäni SYYTEILMOITUKSEN mukaan tällaista tutkintaa EI Suomessa näytetä viipymättä suoritettavan !

   Archive.is/kimmoleaks.fi yhdessä Teidän asikairjojenne kanssa pitäisi riittää Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välisen ”sopimuksen” purkamiseen PETOKSENA Suomen kansaa kohtaan !

   Etenkin 9.12. 2005 ( kirjattu diaariin 8 kuukautta myöhässä ) jättämäni SYYTEILMOITUSESSA manittujen kansanosien : Lapset, hetero-aviomiehet ja pienyrittäjät osalta .

   Suomessa kun ”oikeusjärjestelmän” tehtävä lukuisten todistettavissaolevien oikeusjuttujen ei näytä olevan totuuden selvittäminen vähäisessäkään määrin !

   EOA päätös 876/2/05 ja EOA kansliapäätös 1350/4/08 TODISTAVAT Suomen laillisuusvalvontaelimien peittelevän tällaisia Kansainvälisen rikosoikeuden piiriin kuuluvia rikoksia ja estävän niiden rikostutkintaa säännönmukaisesti !

   Pl 118 §:ää myösk käytettiin PL 6 §:n vastaisesti Helsingin käräjäoikeudessa : päätös 17/1550 asia R 17/ 2641 ; Mauno Koiviston valtiopetos ; Antti Heinosen haasteesta ?

   Suomen oikeuslaitos siis selvästi tässä tapauksessa suojeli Koivistoa Kansainvälisen rikosoikeuden alaisessa jutussa jättäen Suomen kansainväliset sopimukset TÄYSIN huomioimatta !

   Tästä syystä näyttää, että suuri osa Suomen ”oikeusjärjestelmän” virkarikollisten suojelijoista on samalla haastettava vastuuseen rikosten peittelystä !

   Tässä tilanteessa PL 118 § näyttää yhdessä He 55/2007:n kanssa SALALIITOLTA Suomen tiettyjen kansanosien ihmisoikeuksien polkemiseksi ja omaisuusmassojen vasrtamiseksi . ( ”laki 444/2012” / archive.is/ kimmoleaks.fi ) …. todisteet Suomen oikeusjärjestelmän toimimattomuudesta virkarikosten tutkinnassa ! ( samalla ”laki 444/2012” oli suora varkaustapaus; jota peittelemässä on ollut jo 5 ”oikeusministeriä” … lain ”esitöineen” ).

   Olen ”yksittäistapauksena” jo 3 kertaan IHMISOIKEUDETON Suomen kansalainen . ( syyteilmoitus 2005; EIT 24221/06 ja ”laki 444/2012”)… kaikki koskevat suoraan minua ! ( asiaa ei suostuta käsittelemään / haaste- tai syyteoikeutta EI ole Suomen ”lain” mukaan olemassa ! )

   Kansainvälinen rikostuomioistuin ei tainnut tietää, että Suomi suunnitteli PETOSTA kun ”kansainvälinen” allekirjoitti 2008 ”sopimuksen”; menettäen samalla oman maineensa ?

   Suostuuko se nyt itse käsittelemään itsenä pettämistä Suomen osalta ?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *