Luottamusta ja Osaamista

Kansanliikkeen tavoitteet

Viimeisen viikon aikana allekirjoittaneeseen on ottanut yhteyttä suurehko määrä huolissaan olevia kansalaiskollegoja. Yllättävää on ollut myös se, että aktiivisia tahoja löytyy ulkomailta. Olen hyvin tyytyväinen tilanteeseen.

Kansalaiset ovat huolissaan kestämättömiin lukuihin nousevasta työttömyydestä ja vielä suuremmasta määrästä köyhyysrajan alapuolella elävistä ihmisistä, noin miljoonasta suomalaisesta. Hallitsematon ja ulkomailta ohjattu maahanmuutto, joka tuo mukanaan terroristeja, on suuri huolenaihe. Sitä voidaan perustellusti pitää merkittävänä turvallisuusriskinä. Suomen valtion talous, kaikkine vastuineen, on suuri yksittäinen peikko, joka pahimmillaan laittaisi koko Suomen polvilleen yhdellä iskulla. Liian kapea yrityspohja ei myöskään pysty pelastamaan suomalaisia.

Suomea ovat johtaneet viimeisten 28 vuoden aikana kolme suurinta puoluetta. Valtion ja kansalaisten tilanne on  heikentynyt koko tämän ajan. Mainittu politiikka on toteutettu ulkomailta annettujen ohjeitten mukaisesti. Miksi nämä puolueet kykenisivät nyt tekemään päätöksiä, jotka toisivat Suomelle ja kansalaisille jotain positiivisia uutisia.

Kansanliikkeen tavoitteet:

Operaatio kansallisvaltion palauttaminen  

Suomi ansaitsee olla kansallisvaltio täysimittaisesti kansainvälisessä kanssakäymisessään. Kansallisvaltio, jossa kaikilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus elää ja toimia YK:n kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Kansallisvaltio, joka ymmärtää ja tukee yrittäjiä ja edistää yrittämistä, siis yhteiskunnan työllistäjiä. Kansallisvaltio, jolla on päätöksenteko omissa käsissään. Meillä tulee olla hyvät kansainväliset suhteet jokaiseen suuntaan.

Euroopan Unioni on osoittautunut liian kalliiksi ja kankeaksi organisaatioksi pienelle kansantaloudelle kuin Suomi. Yksinkertaisesti EU:n intressit ja suomalaisten hyvinvointi eivät kohtaa.

Mitä tulee liittymissopimuksiin ja menettelyihin, joilla Suomi 1990 luvulla siirrettiin Euroopan Yhteisön jäseneksi, voidaan todeta, että niitä rasittavat lukuisat vakavat rikokset ja laittomat menettelyt. Kun sopimusta rasittaa rikollinen tai laiton menettely, ei kyseinen sopimus sido ainakaan Suomen kansaa, jolle valta kuuluu. Se, että eduskunta on kyseiset sopimukset hyväksynyt ei vahvista niiden luonnetta, vaan laajentaa ainoastaan rikoksista epäiltyjen määrää.

Operaatio oikeusvaltion palauttaminen

Suomen oikeushallinto ei täytä, niin kuin on suunniteltukin, oikeusvaltion kriteereitä. Tämä voidaan todeta niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Oikeushallinto ei joko osaa, kykene tai halua taata oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja tehokkaita oikeussuojakeinoja oikeudenkäytön yhteydessä. Oheista väitettä tukevat myös lukuisat oikeusoppineet niin yliopistoista kuin itse oikeushallinnon parissa toimineina.

Sisäisesti on voitu todeta oikeusoppineitten lukuisista analyyseista ja kirjoituksista virheelliset menettelyt itse prosesseissa sekä tuomioissa tai päätöksissä. Ulkoisesti Suomen oikeushallinnon toimiin ovat puuttuneet niin EIT, Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin , kuin myös YK:n ihmisoikeuskomitea.

Operaatio valtion talouden tasapainottaminen

Valtaa pitävä Suomen kansan ei tarvitse Sipilän kilpailukykyloikkaa, talous saadaan ilman sitäkin kuntoon.

Suomen ongelma on liian korkea hintataso sekä liian vähäinen pienten ja keskisuurten yritysten määrä. Hintatasoon puolestaan liittyy palkkataso, jota voidaan verrata kansainväliseen mittaristoon. Suomeen on yksinkertaisesti luotava kysyntää ja sitä ei luoda hyppimällä eikä loikkimalla. Se luodaan kyvyllä omaan päätöksentekoon, siis talous- ja finanssipolitiikkaan. Mikäli kansantaloutemme yleinen hintataso lasketaan ja valuuttamme ulkoinen arvo suhteessa ympäröiviin markkinoihin saatetaan suotuisaan asemaan alkaa kokonaiskysyntä kasvaa. Tämä takaa investoinnit maahamme ja kysynnän eli kulutuksen kasvun kansantalouteemme. Edellä mainituin ehdoin, olen siitä vakuuttunut, työtätekevä osapuoli on halukas joustamaan ja työnantajat voivat saada peräänkuuluttamansa kilpailukyvyn palautettua Suomeen.

Keskeistä talouden saattamisessa kuntoon on siis kansallisvaltion palauttaminen täysimääräisenä, eli kansalle on annettava mahdollisuus päättää taloudesta ilman ulkomaista ohjausta.

Lisäksi on tarkasteltava kriittisesti valtiolle otettuja velkoja ja vastuita. Mikäli tullaan havaitsemaan, niin kuin on syytä olettaa, että näitäkin sopimuksia rasittaa rikollinen tai laiton menettely, aiheuttaa se sopimusten pätemättömyyden. Tällaisen tilan vallitessa voidaan kyseiset sopimukset ojentaa vastapuolelle saatesanoin, että ne saattavat sitoa allekirjoittajia henkilöinä ja mahdollisesti joukkoa muita tahoja, mutta eivät Suomen valtiota eivätkä kansaa.

Keskeinen kokonaisuus on yrittämisen tielle asetetun byrokratian poistaminen. Tämä viidakko kun on toteutettu nimenomaan yksityisen yrittämisen rajoittamiseksi. Edellä mainittu oma talous- ja finanssipolitiikka tukee yrittämistä kysynnän luomisella.  Yritykset tarvitsevat myös sellaisen tutkimus- ja kehitysjärjestelmä, joka luo menestystä pitkällä aikavälillä ja palkitsee kansantalouden kotimaisen verotuksen kautta. Valtion tukien ehtona tulee myös olla omistajan sitoutuminen yritystoimintaansa pitkällä aikavälillä.

Suomen kansantalouden keskeinen elementti on luopuminen kansainvälisistä venäjäpakotteista, koska ne eivät ole Suomen kansan intressien mukaiset.

Sanomattakin on selvää, että eriarvoisen veroparatiisikäytännön tukeminen valtion taholta on lopetettava ja näillä varoilla tuetaan hyvinvointipalvelujamme.

Operaatio puolustusvoimat ja poliisivoimat

Puolustusvoimille tulee nimittää itseensä kansalliseen puolustukseen uskova johto. Tämän ja Suomen perinteisen puolueettomuuspolitiikan kautta saadaan asiat kuntoon. Myös materiaalihankinnat mahdollistuvat menestyvän talouden myötä.

Poliisi on se ensimmäinen ryhmittymä, joka ottaa vastaan iskut yhteiskunnassa. Heidän resurssejaan on heikennetty koko ajan siinä toivossa, että suunniteltu Nato ottaisi maailman poliisin ja sotajoukkojen roolin itselleen, myös Suomessa. Tämä on skenaario, joka ei ole toivottava ja joka tuskin tulee toteutumaan missään vaihtoehdossa.

Lisäksi merkittävää

Holkerin hallitus aloitti globalisaatioprosessin ja Ahon hallitus saattoi sen kliimaksiin. Tämä sisältää sekä Euroopan Yhteisöön liittymisen, tahallaan järjestetyn pankkikriisin oikeushallinnon alasajoineen ja vallan kolmijakojärjestelmän kaappaamisineen. Kyseinen ajanjakso sisältää niin merkittäviä laittomuuksia ja rikoksia, joita ei voida jättää tutkimatta. Tätähän edellyttävät myös YK:n kansainväliseen rikosoikeuteen laaditut ja hyväksytyt sopimukset. Huomautettakoon, että Suomen valtio on osaltaan ratifioinut nämä kansainväliset sopimukset. Rikokset voidaan luonnehtia valtio- ja maanpetoksiksi, yksityisen omaisuuden anastamiseksi (noin 80 mrd. euroa), rikoksiksi ihmisyyttä vastaan sekä massiiviseksi rahanpesuksi valtion ja pankkien toimesta. Mainittakoon detaljina, että oikeuskanslerin virasto hyväksyi lokakuussa 1993 valtion ja pankkien välisen salaiseksi julistetun sopimuksen, jonka yhdysvaltalaiset, eurooppalaiset ja suomalaiset asianajajat ovat tulkinneet sisältävän tunnusmerkistöt klassisesta petoksesta.

Terveydenhuolto ja sosiaaliverkosto ovat kuulemma kriisissä ainakin jos poliitikkoja on uskominen. Tätä on vaikea uskoa. Kun valtion varojen törsääminen EU:n kuluihin lopetetaan ja yksityinen terveydenhuolto velvoitetaan maksamaan veronsa Suomeen eikä sallita voittojen siirtämistä veroparatiiseihin niin jo tämä mahdollistaa hyvien palveluitten rahoittamisen. Kun vielä lopetetaan tahallinen ”hintalapun vivutus” terveydenhuollossa niin kyllä meidän varat riittävät kansalaisten tukiverkon ylläpitämiseen.

Köyhyys saadaan nujerrettua pyrkimällä aidosti täystyöllisyyteen, veroparatiisikikkailun lopettamisella, yritysmäärän kasvulla, investointihalukkuuden mahdollistavalla politiikalla, Venäjän pakotteista irtisanoutumalla ja talous- ja finanssipolitiikan palauttamisella omaan päätäntävaltaan, palvelemaan yritystoimintaa ja kansalaisia. Kansalaisten ei todellakaan tarvitse opetella hyppimään, loikkimaan sen enempää kuin tanssimaan voidakseen pärjätä Suomessa. Samalla voidaan luopua vyönkiristämisen mantrasta, johtajien ja poliitikkojen samaan aikaan korottaessaan palkkoja kymmenillä prosenttiyksiköillä.

Suomi voi menestyä vain korkeatasoisella koulutuksella. Peruskoulutus, ammattikoulutus, lukio, korkeakoulut sekä yliopistot tulee saattaa perinteiseen hyvätasoiseen koulutusohjelmaan. Suomen kansa ei tarvitse kansainvälisen eliitin luomaa heikkotasoista järjestelmää maahamme. Oman kansallisen talouden puitteissa rahoitus kaikille osapuolille järjestyy. Nykyiset säästöihin perustuva koulutuspolitiikka tähtää koko koulutusjärjestelmän mädättämiseen.

Suomeen on myös pesiytynyt joukko epäterveitä ilmiöitä kuten vakuutuslääkärijärjestelmä, jossa tietyt lääkärit voivat tietää potilaan tilan, tätä näkemättä, paremmin kuin häntä hoitanut oma lääkäri. Pankit voivat Suomen sisäisen lainsäädännön mukaan tuomioistuimen avulla hakea velalliselta saataviaan ilman näyttöä eli saantitodistusta kuten velkakirjaa. Vanhuksia kohdellaan pahoin, jopa rikoslakia venyttäen. Tämä lista ei ole tyhjentävä.

Suomea on kohdannut kansainvälisen eliitin paimentama ja suomalaisten ministerien, puolueitten ja kirkon puolustama invaasio. On jo todennettu se, että Suomeen on päästetty vieraan vallan taistelijoita täysin kontrolloimatta. Samalla on kerrottu, että suomalaisten henkeen ja terveyteen kohdistuvat iskut ovat mahdollisia. Tämä viranomaisten menettely ei vain ole käsittämätöntä vaan myös täysin laitonta. Kyseessä on erittäin todennäköisesti vakava rikos. Tämäkin asia on hoidettavissa kuntoon hyvin pienin päätöksin.

Oheinen listaus ei ole tyhjentävä. Mikäli Sinulla on ehdotuksia ja mielipiteitä antanethan palautetta.  

 

Allekirjoittaneella on kaikille seuraavat kysymykset mietittäviksi ja kommentoitaviksi:  

Viimeiset 28 vuotta on kulunut kolmen suuren puolueen hallitusvastuussa. Katsokaa taloutta, ihmisten hyvinvointia, köyhyyttä, yrittämisen edellytyksiä, työttömyyttä, oikeushallinnon päätöksiä, velkaantumista, teitten kuntoa, ”pakolaisten” invaasiota jne. ja kysykää itseltänne ovatko asiat menneet parempaan suuntaa.  

Lisäksi tiedämme sen, että kyseiset puolueet ovat tehtailleet vakavia rikoksia useissa eri ajanjaksoissa. Voiko kyseiset puolueet ylipäätään jatkaa poliittista toimintaansa vai tulisiko ne julistaa YK:n kansainvälisen rikosoikeuden mukaisesti rikollisorganisaatioiksi tai vaihtoehtoisesti tuomita yhteisvastuullisesti päätöksiä tehneitten jäsenten kanssa vahingonkorvausvastuuseen. 

Analysoi ns. muna – kana ongelmaa suhteessa Suomen tilanteeseen eli saadaanko rajat kiinni ja isänmaa kansastaan välittäväksi kansallisvaltioksi nykyisen hallinnon toimesta vai pitääkö ensin saada hallinto vaihdettua, rikolliset rangaistua ja poliitikkojen vastuukysymykset kirkkaiksi.  

Jukka Davidsson

Isänmaan puolesta, sotilasvalan vannoneena ja kansalaiskollegana

11 Comments

 1. Jouni Ala-Tuuhonen Jouni Ala-Tuuhonen
  31.3.2016    

  Niin pitkään, kun nykyinen poliittinen eliitti saa touhuta omiaan kenenkään estämättä, ei asioita saada eteenpäin. Heillä on keinot vastarinnan kitkemiseen, vaikka mainittujen poliisin ja puolustusvoimien avulla.
  Eli ihan ensi tilassa pitää poliittiset päätöksentekijät laittaa vastuuseen tekemisistään, sekä maalle uusi hallinto.

  Tässä onkin se suurin ongelma. Suomalaiset tunnetusti unohtavat nopeasti, joten mädättäjien uudelleenvalinta on estettävä.
  Eli ketään syrjimättä, nykyisestä edustajistosta ei tulisi päästää ketään asettumaan uudelleen ehdolle.
  Edustajiston palkkioita oli myös syytä tarkastaa rajusti. Nykyisenkaltainen holtiton palkkausjärjestelmä tähtitieteellisine korvauksineen on ammuttava alas, vaikka haupitsilla…
  Kansanedustajan palkkio ei saa olla niin suuri, että siitä tulee päämotiivi edustajan työhön, vaan työhön pitää valita ne henkilöt, jotka todella tahtovat Suomen parasta, eikä oman lompakon lihavuutta!

  Tässä nyt ensi alkuun ajatuksia, täytyy illalla miettiä oikein ajan kanssa uudestaan.

 2. Inkeri J. Inkeri J.
  31.3.2016    

  Olen samaa mieltä siitä, ettei nykyisestä edustajistosta pidä päästää ketään enää mukaan. Nykyinen edustajisto on saatava mahdollisimman pian pois ja toimintakyvyttömäksi. Heidät on saatava vastuuseen rikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan. Toimintamallista toivoisin osaavani jotain ehdottaa, mutta uskon tätä asiaa hoitavien ja eteenpäin vievien tietävän, miten toimia ja mikä on paras toimintamalli.
  Olen luottavainen onnistumisen suhteen. Meitä on aljon, joitka seisovat tämän asian takana ja tukien vieressäkin, jos se on ahdollista tietojen ja taitojen mitoissa.

 3. rrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrr
  31.3.2016    

  Miten siis saamme rikolliset vastuuseen? Miten aiotte toimia?

 4. Sofia Roth Sofia Roth
  31.3.2016    

  Tämä oli elähdyttävää ja lohdullista luettavaa, olenkin koko ajan toitottanut kaikille, kun meille kerrotaan ettei ole muuta mahdollisuutta. Että meillä on mahdollisuus, itsenäisyytemme, jos vain tahdomme. Minäkin äänestin aikoinaan EU:n liittymisen puolesta, mutta sen piti olla vapaakauppa-alue! En äänestänyt euroa, enkä tosiaankaan itsenäisyyden menetystä. Tämä nykyinen tilanne on ollut täysin lohduton ja olen tuntenut suunnatonta voimattomuutta, kun ihan tavallinen kansalainenkin näkee, kuinka rikollista toimintaa harjoittavat meitä johtavat poliitikot. Myyvät kansallisomaisuuttamme ja jakavat keskenään kuin mitkäkin oligargit. Teoillaan ja toiminnallaan tuovat esiin, että ovat jonkun muun valtion tai tahon palveluksessa, koska tekevät kaiken Suomea vastaan. Sitten vielä nämäkin Kataisen ja Stubbin sopimat kuuden muun rikkaan EU-maan jäsenmaksuista osan laittaneet Suomen maksettavaksi, siksi kaikki EU kulut nousevat räjähdysmäisesti. Mutta mitä voitaisiin tehdä pian? Pelkään, että jos nämä rikolliset voivat jatkaa vielä 3 vuotta, niin kaikki Suomessa on jo myyty ja koko maa on täytetty muslimimiehillä. Kirjoitus oli pitkiin aikoihin toivoa herättävä, mutta mitä olisi tehtävissä NYT? Olen samaa mieltä edellisten kanssa, ettei ketään nykyisiä edustajia voida hyväksyä jatkoon, ovat samassa veneessä.

 5. KN KN
  1.4.2016    

  Toivon asialle menestystä, kun vaihtoehto PS petti kansalaisen, nyt olisi ryhdistäytymisen paikka. Kysyn kuitenkin, mikä takaa, etteivät valtaan päästyään tämän linjan edustajat niele periaatteitansa, käännä takkiaan. Tunnetusti suomalainen ei kestä valtaa ja viinaa; no nyt olisi kysymys enemmän vallasta. En olisi ikinä uskonut, että T. Soiniin propaganda muuttuu täysin valtaanpääsyn jälkeen.

 6. Epäkohta Epäkohta
  1.4.2016    

  Hyvä voisi olla ottaa toi asevelvollisuuslaki uudistus esille. Se on selvästi perustuslain vastainen. Ei komentajalle voi antaa mitään merkittävää poliitista valtaa. Komentaja on vielä alempana hiearkiassa kuin ministeriö ( vertaa alla PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
  LAUSUNTO 33/2004 ).

  – Isänmaan etu edellyttää asevelvollisuuslain pikaista uudistamista ja hallituksen esitys tästä valmistuu viikolla 14.

  Asevelvollisuuslain tekeillä olevalla muutoksella mahdollistettaisiin reserviläisten kutsuminen kertausharjoitukseen nopeasti ilman ennakkokutsun määräaikaa. Nopeasta kutsusta kieltäytyminen olisi myös nykyistä hankalampaa.

  Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Puolustusvoiman komentaja voisi uudistuksen jälkeen määrätä nopealla menettelyllä kertausharjoituksiin enintään 25 000 reserviläistä.

  – Sokea Reettakin ymmärtää, ettei nykyinen asevelvollisuuslaki mahdollista puolustusvoimille riittävän joustavaa valmiuden kohottamista. Nykyisen lain mukaan käsky kertausharjoitukseen on toimitettava reserviläiselle kolme kuukautta ennen harjoitusta ja kertausharjoituksesta voidaan vapauttaa ammatin harjoittamisen, opiskelun, perhe- tai taloudellisten olojen taikka työnantajan tarpeesta johtuvasta syystä. Tämä ei mahdollista ketterää ja toimintaympäristön muutoksesta johtuvaa valmiuden kohottamista, Niinistö perustelee muutoksen tarvetta.

  http://www.ksml.fi/kotimaa/Puolustusministeri-Niinistö-Kenen-etua-ajavat-valmiuslain-vastustajat/745894

  Lehden mukaan valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö torppaavat esityksen, joka antaisi yksin Puolustusvoimain komentajalle valtuuden määrätä heti enintään 25 000 asevelvollista valmiutta kohottavaan kertausharjoitukseen.

  Hallituksen esityksessä kaavaillaan, että Puolustusvoimain komentajan määräys tulisi voimaan heti.

  http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/853935/KSML+Puolustusvoimien+komentajan+maaraysvallan+laajennus+saa+kritiikkia

  PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
  LAUSUNTO 33/2004 vp
  Hallituksen esitys sairausvakuutuslaiksi

  Valiokunta on lisäksi kiinnittänyt huomiota siihen, että vakuutetun oikeuksien kannalta tärkeistä seikoista ehdotetaan säädettäväksi ministeriön eikä valtioneuvoston asetuksella. Tämä ei valtuussäännöksen väljyys huomioon ottaen ole hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa (HE 1/1998 vp , s. 132/II, PeVL 27/2004 vp , s. 3).

  http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.44/1428473264_271916&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

 7. T.W. T.W.
  1.4.2016    

  1) Uusi puolue pitaisi perustaa Saksan Alternative fur Deutschland:in (AfD) esimerkin mukaan. Hehan nousivat nollasta 15 prosentin kannatukseen.
  2) Perussuomalaiset ja Kokoomus tulevat menettamaan aania seuraavissa vaaleissa. Tarvitaan vain syli, joka ottaa ne aanet vastaan. Taman vuoksi parkkeeraisin uuden puolueen noiden kahden puolueen nurkille.

  Lisa-ideoita:
  http://mvlehti.net/2016/03/23/seuraavat-vaalit-maahanmuutto-vaalit/

 8. Lakana Lakana
  1.4.2016    

  Oli sitten kommunistinen ”diktatuuri” tai kapitalistinen ”demokratia”, tulos on sama: Pieni eliitti omistaa lähes kaiken ja valtaosalle kansalaista jää vain se tuulen huuhtoma perse ja maksajan osa. EU: n eliitti, Bilderbrgiläisten hyvävelikerho ja muut keinottelijat lobbaavat, lahjovat ja aivopesevät poliitikkoja jotka ahnehtivat palkintovirkoja. Kansallisvaltiot halutaan hajottaa, maahanmuutolla saadaan kansojen yhtenäisyys tuhottua ja luotua Eu:n liittovaltio jossa valta keskittyy pienelle eliitille. Omaisuudet ja luonnonvarat kupataan entisiltä itsenäisiltä valtioilta. Vanha keino: Hajoita ja hallitse.

 9. H. M. H. M.
  1.4.2016    

  Kaikesta huolimatta maailmassa on maita, joissa päättäjät toimivat tai ainakin näyttävät toimivan kansan tai ainakin sen enemmistön tahdon mukaisesti. Jostain syystä näitä maita ei katsota hyvällä länsimediassa. Uskon muutoksen mahdollisuuteen. Kun riittävän suuri määrä ihmisiä herää vallitsevaan valheeseen, tapahtuu muutos tavalla tai toisella.

  Demokratiaa ei ole se, että kansalle luvataan yhtä, mutta tehdään toista ja adresseilla, kansalaisaloitteilla ja vetoomuksilla pyyhitään takamusta. Uskoni politiikkaan ja demokratiaan Suomessa palautuu vasta, kun äänestys tapahtuu sähköisesti omilla tunnuksilla ja samalla tavalla myös tärkeistä kysymyksistä sitovat kansanäänestykset, eikä ihmisten äänet katoa tai vaihdu mystisesti matkalla. Yrityksiltä saatua vaalirahoitusta en ole koskaan ymmärtänyt, samanlainen esittely kaikille ehdokkaille.

  Itse kysymykseen, nykyinen hallinto ei pysty muutokseen eikä seuraavakaan elleivät suomalaiset osoita tavalla tai toisella, että mitta on tullut täyteen ja nykyiset toimintavat eivät voi jatkua. Suomalaisten on osoitettava, etteivät he ole teuraaksi raahattavia lampaita ennen kuin on liian myöhäistä.

 10. jUHANI jUHANI
  20.12.2016    

  Jacob Wallenberg – Swedish banker and industrialist, ex-President and CEO of Skandinaviska Enskilda Banken, board of directors of Atlas Copco, SAS Group, ABB group, Coca-Cola Company, Investor, Stockholm School of Economics, Knight of the Order of the Seraphim,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Wallenberg

  http://themillenniumreport.com/2015/11/the-committee-of-300-who-are-they/

  JUKKA TAITAA OLLA VÄHÄN SEKAISIN KUN PUHUU VUODESTA TOISEEN ASIAN VIERESTÄ:)

 11. Valkoinen hetero Valkoinen hetero
  24.12.2016    

  1984 on täällä tänään. Ajatusrikos,totuuskomissio,isoveli=cccp,ddr,usa,eu.Katso kulissien taakse,niin näet ketkä naruja vetelevät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *