Luottamusta ja Osaamista

Omaisuuden suoja pankkikriisissä

Pankkikriisin tutkinnan yhteydessä omassa tiimissämme syntyi monia slogaaneita ja kuolemattomia lausahduksia. Ehkä kaikkein parhaan murjaisun keksi Kjeld Möller talvisena hetkenä kotonaan. Hän totesi seuraavaa:

Saako naapurin omaisuutta myydä, jos ei niin missä määrin?!

Olen aiemmissa kirjoituksissani kertonut, että demarit, keskusta ja kokoomus anastivat yksityistä omaisuutta pankkien kanssa yhteensä noin 43 mrd. euroa. Lisättynä takaajien ja valtion varoilla kokonaissumma noussee 80 – 120 mrd. euron kokoluokkaan. Suomen pankki on varsin auliisti avustanut oheisessakin asiassa.

Omaisuudensuojasta mielenkiintoisia todistajalausuntoja, joita on esittänyt Presidentti Koivisto seuraavasti:

’’Sinulla oli ihan oikea se pelko, että kaadetaan firmat ja jostain hankitaan niille uusi pyörittäjät…’’. Tässä tarkoitettiin pankkeja ja empiirisesti voidaan todeta se, että näihin talkoisiin osallistuivat kaikki pankit.

Presidentti Mauno Koivisto on myös kertonut seuraavaa:

’’On kysymys siitä – niin kuin sielläkin – ketkä ovat oikeita tuotantolaitosten omistajia. Kyllä vanhat omistajat ovat yhtä hyviä kuin jotkut muutkin. He tietysti ovat menettäneet jo paljon.

Mutta kun valtion rahaa jaetaan, niin sitä jaetaan niin, että joittenkuitten omaisuus on

paremmin suojattu kuin toisten. Se on vaikea poliittinen ja moraalinen kysymys’’.

Tämä ei ole vain poliittinen ja moraalinen kysymys vaan mitä suurimmassa määrin juridinen – rikos ihmisyyttä vastaan.

Lisänäyttönä asiassa on Oikeusministeri Hannele Pokan lausunto asiasta seuraavasti:

’’Pankkien pelastaminen ei ole kansan oikeustajun mukaista. Tässä vielä nousee melkoinen meteli, kun tajutaan, että valtio maksaa pankeille, mutta pankit irtisanovat asiakkaittensa luottoja ja ajavat vanhat asiakkaansa maantielle’’.

Ratkaisuna oli siis omaisuuden suojan kumoaminen. Perusoikeutena ja ihmisoikeuksiin kirjattuna oikeushyveenä omaisuudensuojan tehtävät ja tavoitteet liittyvät yksilöiden taloudellisen toimintavapauden ja taloudellisen turvallisuuden suojaamiseen ja edistämiseen. Omaisuuden suojan taustalla voidaan nähdä ajatus siitä, että jokainen yksilö voisi elää mahdollisimman omavaraisesti, riippumattomasti ja turvallisesti, huolehtia omasta ja perheensä elämästä ja taloudellisista asioista, samalla kunnioittaen muitten perusoikeuksia ja vapauksia. Tästä näkökulmasta katsottuna omaisuudensuojaa voidaan pitää edellytyksenä muitten perusoikeuksien toteutumiselle. Ilman riittävää taloudellista riippumattomuutta ja turvallisuutta yksilö ei ole tasavertaisessa asemassa käyttämään muita perusoikeuksiaan hyväkseen. Omaisuudensuojan kanssa läheisiä perusoikeuksia ovat, perustuslain 18§ oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla ja elinkeinolla; 19§ toimeentulon turvaamista koskevat säännökset kuten oikeus asuntoon, 21§ oikeus hyvään hallintoon ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 6§ yhdenvertaisuussäännöksillä. Yleisellä tasolla voidaankin sanoa, että omaisuudensuoja toimii eräänlaisena kanavana, jonka kautta koko perusoikeusjärjestelmä välittyy taloudellisen toiminnan alueelle. (Pekka Länsineva OTL, VT, Perusoikeudet)

Mikäli siis omaisuudensuoja pettää seuraa siitä automaattisesti aina useita muitakin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkaamisia. Näin on tapahtunut Suomessa valtion toteuttamien pankkitukisopimusten seurauksena ja valtion suojeluksesta nauttivien pankkien toimesta.

’’Julkiselle vallalle on asetettu merkittäviä velvoitteita tämän perusoikeuden toteutumiselle.

Omaisuudensuojasäännös ei edellytä julkista valtaa ainoastaan pidättäytymään tietyistä omistajan vapauden rajoituksista (ns. negatiivinen ulottuvuus). Sen sijaan omaisuudensuojakin voi muiden perusoikeuksien tavoin edellyttää julkiselta vallalta myös monenlaisia aktiivisia toimia ( ns. positiivinen ulottuvuus ). Ei siis riitä, että julkinen valta vain kunnioittaa (respect) yksilön omaisuutta pidättäytymällä itse kajoamasta varallisuussuhteisiin ilman hyväksyttävää perustetta ja laajemmin kuin on välttämätöntä. Tämän ohella sen tulee suojella (protect) yksilön omaisuutta muiden toimijoiden loukkauksilta sekä erilaisin lainsäädännöllisin, organisatorisin ja rakenteellisin toimin pyrkiä takaamaan ja luomaan edellytykset (ensure, fulfil) kyseisen perusoikeuden tehokkaalle toteutumiselle myös käytännössä’’. (Pekka Länsineva OTL, VT, Perusoikeudet)

’’On siis tärkeää, että omaisuudensuojaa kunnioitetaan kaikkien perusoikeuksien tavoin kaikessa julkisessa päätöksenteossa. Omaisuudensuojan tehtävänä on suojata yksilöä kaikilta sellaisilta uhkatekijöiltä, jotka vaarantavat hänen taloudellisen riippumattomuutensa. Suojan tarve ei kohdistu vain julkisen vallan toimenpiteitä vastaan vaan myös yksityisten toimijoiden vallankäyttöä vastaan. Omaisuudensuojalla on siis vertikaalisen ulottuvuuden ohella myös horisontaalinen ulottuvuus. Myös erilaisia heikompaa sopijapuolta sopimussuhteessa suojaavaa sääntelyä voidaan tarkastella perustuslain edellyttäminä yksilön omaisuutta toisia yksityisiä toimijoita vastaan suojaavina järjestelyinä’’. (Pekka Länsineva OTL, VT, Perusoikeudet)

Jotta perusoikeudet toteutuvat edellyttää se mm. että julkinen valta pyrkii ehkäisemään sellaisten tilanteiden syntymistä, joiden seurauksena lukuisten ihmisten elämän taloudellinen perusta odottamatta ja ilman omaa myötävaikutusta romahtaa. Julkinen valta ei ensinnäkään omilla toimenpiteillään saa edesauttaa sellaisten odottamattomien muutosten syntymistä, jotka suistaisivat ihmisiä taloudelliseen ahdinkoon, vaan sen tulee pyrkiä ylläpitämään vakautta ja ennakoitavuutta taloudellisen toiminnan edellytyksissä.

Julkisen vallan on myös pyrittävä huolehtimaan siitä, että riskit ja rasitukset yleisen taloustilanteen odottamattomissa ja laajakantoisissa muutoksissa jakaantuvat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti eri ryhmien kesken.

’’Sopimusmääräys suojaa vain jo olemassa olevaa omaisuutta, ei sen sijaan turvaa oikeutta omaisuuden saamiseen. Suoja koskee irtaimen ja kiinteän omaisuuden lisäksi myös immateriaali- ja aineettomia oikeuksia. Sopimus edellyttää, että henkilöltä voidaan ottaa hänen omaisuutensa vain julkisen edun nimissä sekä lain ja kansainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti’’. (Matti Pellonpää, Perusoikeudet)

’’Omaisuudensuoja saattaa edellyttää julkisen vallan ryhtyvän pikaisesti lainsäädännöllisiin ja muihin korjaaviin toimenpiteisiin esim. sellaisessa tilanteessa, jossa yksityisten asuntovelallisten tai yksityistakaajien elämän taloudellinen perusta olisi joukkomittaisesti vaarassa murentua vaikkapa syvän talouslaman aiheuttamien merkittävien olosuhteiden muutosten seurauksena. Poikkeuksellisissa olosuhteissa voi olla oikeutettua puuttua esim. luotto- ja takaussopimusten ehtoihin, vaikka omaisuudensuojasäännös lähtökohtaisesti edellyttääkin, että tällaisten yksityisten oikeussuhteitten pysyvyyttä kunnioitetaan. 

Voimakkaatkin varallisuussuhteisiin puuttuvat toimenpiteet voivat olla perustuslain mukaisia tilanteessa, jossa niiden tarkoituksena on palauttaa sopijapuolten välille sellainen kohtuullinen tasapaino, joka ulkoisten olosuhteiden muutosten vuoksi on olennaisesti järkkynyt. Omaisuudensuojaa on siis kunnioitettava kaikessa julkisessa päätöksenteossa. Tähän ei riitä vain omaisuudensuojanäkökohtien huomioonottaminen lakeja säädettäessä vaan omaisuuden kunnioittamista on jatkettava myös lakeja sovellettaessa’’. (Pekka Länsineva OTL, VT, Perusoikeudet)

2 Comments

 1. räsänen pirkanmaalta räsänen pirkanmaalta
  1.4.2015    

  Suomalaiselle talouspoliittiselle päätöksenteolle on tyypillistä talouspoliittisten suuntausten vaihtuminen julkisen poliittisen kamppailun tuollapuolen. Monetaristinen uusliberaali agenda ajetiin läpi yliopistomaailman kautta kätilönä hääri tuolloin eräs nalle. Muka epäpoliittisina virkamiehiksi nostetiin tämän myöhemmän pankiirin koulimat taloustuho taimet.

  • Jukka Davidsson Jukka Davidsson
   1.4.2015    

   Meillä on varsin hyvä näyttö mitä kukakin teki. Kysymys on enemmänkin kenen käskyjä tai agendaa tämä kontio noudatti ja kuunteli. Joka tapauksessa tämä läjä putoaa nyt heidän syliinsä. Odotettavissa on että monet muuttavat ulkomaille “verotussyistä”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *